Virtualna šetnja Novaljom
Četvrtak, 24 siječanj 2019
Ponedjeljak, 21 Svibanj 2018   Grad Novalja   Pregleda: 824

Javni poziv-podnošenje inicijativa za ID PPUG Novalja

JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE INCIJATIVA - PRIJEDLOGA I PROJEKATA - U SKLOPU IZRADE STRUČNOG RJEŠENJA KOJI PRETHODI IZRADI (CJELOVITIH) IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE


Pozivaju se građani Grada Novalje te drugi zainteresirani subjekti da podnesu svoje inicijative u obliku prijedloga i projekata (zahvata) te tako sudjeluju u kreiranju koncepcije prijedloga Stručnog rješenja, koje će poslužiti kao stručna podloga za izradu (cjelovitih) Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Novalje.

Sve pristigle inicijative, odnosno prijedlozi i projekti (zahvati) će se razmotriti te će se prema stručnim, prostorno-planerskim i zakonskim mogućnostima odabrati inicijative koje će se uvrstiti u Stručno rješenje.

Inicijative će se prije uvrštavanja u Nacrt prijedloga Plana i Prijedlog Plana provjeriti sa aspekta zaštite prirode te u procesu Strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

Razmatrat će se cijelo područje Grada Novalje s posebnim naglaskom na postojeće izdvojene zone (ugostiteljsko-turističke i poslovne/proizvodne).

Inicijativa mora sadržavati najmanje:
- obuhvat i opis predloženog zahvata u prostoru, koji mora biti usklađen s Master planom turizma Grada Novalje i Prostorno programskom studijom za zonu Grada Novalje (www.novalja.hr), a ciljani i očekivani zahvati sa načelnim smjernicama i sadržajima su sljedeći:

· Preferencija prema malim tematiziranim i ambijentalnim objektima kategorije 4* i više,
· Moguće teme: gastronomija, enologija, aktivnosti na otvorenom, wellness, obiteljski i sl.,
· Arhitektonski zanimljivi i promišljeni, slijede tradicijski izričaj ili suvremeno oblikovanje, dobro uklopljeni u autohtoni ambijent,

- hoteli........................................ (preferira se prostorni smještaj rubno u ili uz urbanizirana naselja, sa skladnim i primjerenim oblikovanjem, kategorizacije najmanje 4*), a ne preferira se vrsta hostel, pansion, aparthotel te hotelski resorti. Minimalna površina čestice 10.000 m2, visine Po+P+1, kig 0,2 (preferira se potpuno ukopan podrum), krovna ploha građevine ravni neprohodni krov, u građevinskim područjima naselja prema najvećoj visini za naselje.

- vile........................................... (prestižni objekti sa velikom okućnicom izgrađenosti čestice do 15%) sa jednom stambenom jedinicom. Minimalna površina građevinske čestice 2.000 m2, visine Po+P+1, (preferira se potpuno ukopan podrum, površine do 1.000 m2).

- etnoselo/hotel ........................ (revitalizacija unutar postojećih ruralnih naselja ili prijedlog novih zahvata, kategorije minimalno 4* autohtone tipologije izgradnje, odnosno suvremene interpretacije tradicionalne tipologije prostornog položaja na čestici i oblikovanja),minimalna površina građevinske čestice 7.000 m2 za nove zone, visine Po+P+1, (preferira se potpuno ukopan podrum).

- agroturizam/OPG .................. (ruralni turizam, eko turizam i sl. uz OPG), ne preferira se kamp smještaj uz agroturizam. Minimalna građevinska čestica za smještaj zgrade 10.000 m2, uz dokaz osiguranja dodatnih poljoprivrednih površina (ukupno 3,0 ha unutar 1000 m od obalne linije, odnosno 2,0 ha izvan 1000 m od obalne linije), ukupna građevinska (bruto) površina nadzemnih dijelova do 400 m2, visine Po+P+1 ako je ravni krov odnosno Po+P+galerija (visine do 5 metara) (preferira se potpuno ukopan podrum).

- poljoprivredne djelatnosti izvan naselja te ukoliko su potrebni prateći prerađivački/proizvodni pogoni površine veće od 400 m2 nadzemno, njihov prostorni smještaj preferira se u postojećim poslovno/proizvodnim zonama),

- prerađivačke/proizvodne djelatnosti (smještaj u postojećim poslovno/proizvodnim zonama),

- prijedlog urbanističko-arhitektonskog rješenja zahvata (idejno rješenje, vizualizacije i sl.),
- prikaz infrastrukturne dostupnosti,
- poslovni koncept i okvirna procjena isplativosti sa procjenom investicije,
- dokaz vlasništva.

Molimo sve zainteresirane da inicijative dostave/pošalju najkasnije do 01. listopada 2018. godine na adresu: Grad Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 53291 Novalja.

Klasa:350-02/18-01/01
Urbroj:2125/06-01/01-18-01
Novalja, 21. svibnja 2018.

Gradonačelnik Grada Novalje
Ante Dabo, v.r.


  Dokument | pdf file: Javni poziv