×

JAVNI POZIV - NERAZVRSTANE CESTE ZAGLAVARSKI PUT

Petak, 22 Veljača 2019   |    Grad Novalja   |    557

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVALJA
GRADONAČELNIK
Klasa: 943-03/19-01/03
Urbroj: 2125/06-01/01-19-01
U Novalji, 22. veljače 2019.g.

Grad Novalja, Novalja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, OIB 85290822507, u skladu sa Zakonom o cestama (Narodne novine br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Odlukom o nerazvrstanim cestama na području Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije br. 7/14, 4/18), te tumačenjem Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.g., objavljuje sljedeći

J A V N I P O Z I V

- nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta o započinjanju postupka evidentiranja dijela nerazvrstane ceste i to: NC 227 Zaglavarski put (od križanja kčbr. 3442/1, kčbr. 3442/2 obje k.o. Novalja-I, kčbr. 1316/14 i kčbr. 1379/4 obje k.o. Novalja do križanja kčbr. 1382/12 s kčbr. 1391/8 obje k.o. Novalja)

Za potrebe upisa nerazvrstane ceste NC 227 Zaglavarski put (dio) u zemljišne knjige kao javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstana cesta - upravlja Grad Novalja, potrebno je izraditi snimku izvedenog stanja ceste.

Obavještavaju se svi nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izveden dio nerazvrstane ceste da će za potrebe izrade snimke izvedenog stanja cesta Grad Novalja tijekom mjeseca veljače-ožujka 2019.g. obilježiti granice zemljišta prema izvedenom stanju vidljivim trajnim oznakama na nerazvrstanim cestama u duljini od cca 145 m.

Po obilježavanju granica zemljišta prema izvedenom stanju ceste, slijedi izrada geodetskog elaborata od strane Geodetske poslovnice Tri-tom d.o.o., koju zastupa voditelj poslovnice Anton Kralj, tel: 053-663-649.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti uvid u geodetski elaborat nakon njegove izrade te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja u Gradu Novalji, Trg dr.Franje Tuđmana 1, Novalja, ured pročelnice Upravnog odjela za poslove lokalne samouprave i uprave, dana 6. ožujka 2019. (srijeda) od 9 do 10 sati.Gradonačelnik
Ante Dabo
Podijeli:  


Top