×

Natječaj za financiranje udruga

Petak, 20 Svibanj 2016   |    Grad Novalja   |    379

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja te načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Novalje za 2016. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Novalje (KLASA:402-04/16-01/2, UR.BROJ:2125/06-01/01-16-1 od 12. svibnja 2016.g) i članka 20. Pravilnika o financiranju programa, projekta i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Novalje ( KLASA:402-04/16-01/01, UR.BROJ :2125/06-01/01-16-1 od 13. travnja 2016. godine), raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
na području Grada Novalje u 2016. godini

Natječaj i obrasci nalaze se u privitku ove obavijesti.


Dokumenti:


Podijeli:  


Top