×

Poziv za predlaganje programa javnih potreba

Utorak, 18 Listopad 2016   |    Margareta Š.Čepulo   |    93

Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14), Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13) Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09), Zakona o sportu (71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, i 19/16), Zakona o udrugama (NN 74/14), Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Novalje, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave objavljuje


P O Z I V
za predlaganje programa i projekata javnih potreba u područjima odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, socijalne skrbi i zdravstva te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti od interesa za opće dobro Grada Novalje u 2017. godini


Pozivaju se ustanove, društva, udruge te druge organizacije civilnog društva i građanske inicijative da dostave prijedloge svojih programa i projekata od interesa za opće dobro i zadovoljenje javnih potreba Grada Novalje, kroz aktivnosti u 2017. godini.

Prijedlozi trebaju sadržavati opis programa ili projekta te financijski plan istoga, a uz prijedlog nije potrebno priložiti nikakvu dodatnu dokumentaciju.

U opisnom dijelu prijedloga navode se: naziv programa i/ili projekta, partneri u provedbi (ukoliko ih ima), sažetak programa ili projekta, predviđeni početak i završetak te područje provedbe, glavne aktivnosti, očekivani rezultati, ciljevi programa i/ili projekta, izravni i neizravni korisnici, uključenost volontera (broj i zaduženja, ukoliko ih program ili projekt uključuje) te druge značajke koje predlagatelj smatra bitnim navesti.

U financijskom se planu programa i/ili projekta navode podaci o prihodima i rashodima programa ili projekta na način da se u prihodovnom dijelu navode izvori financiranja (Grad Novalja kao davatelj financijskih sredstava, drugi javni izvori, vlastiti izvori, ostali izvori), dok se u rashodovnom dijelu navode troškovi povezani uz provedbu pojedinih aktivnosti predloženog programa i/ili projekta (izravni troškovi – neposredno povezani s provedbom


aktivnosti predloženog programa i/ili projekta, neizravni troškovi – troškovi koji nisu izravno povezani s provedbom, ali neizravno pridonose postizanju ciljeva predloženog programa i/ili projekta).

Molimo da prilikom predlaganja programa i projekata prijavitelji vode računa o sljedećem:

Javne potrebe koje se sufinanciraju iz proračuna Grada Novalje su djelatnosti, programi, projekti, akcije i manifestacije u interesu Grada Novalje. U programe javnih potreba Grada Novalje, u skladu sa Zakonom, uvrstit će se ponuđeni programi i projekti iz djelokruga:

-kulture,
-zdravstva i socijalne skrbi,
-udruga građana za potrebe:
a)podrške institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga, jačanje
kapaciteta udruga te afirmacija i unapređenje volonterizma,
b)podrške i promicanje u turizmu, razvoj gospodarstva i poljoprivrede,
c)promicanje i razvoj kulture, izdavaštva, edukacije, tradicionalne manifestacije, očuvanje tradicije, običaja i sl.
d)promicanje zdravog načina života i rekreacije, očuvanje okoliša i prirode, zaštita zdravlja, zaštita i uzgoj životinja, rad s djecom i mladima, rad sa starijim osobama, rad s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
-sporta,
-predškolskog odgoja, školstva, obrazovanja i znanosti.

Prednost će imati prijedlozi programa i projekata koji:

-se odvijaju na području Grada Novalje,
-čiji su direktni korisnici građani Grada Novalje,
-u organizaciju i provedbu aktivnosti uključuju veći broj građana–volontera, odnosno oni koji potiču građane na veće sudjelovanje u osmišljavanju i provođenju raznih aktivnosti u svakodnevnom životu grada i lokalne zajednice,
-imaju veći broj direktnih korisnika,
-su programi/projekti novih inicijativa u zajednici,
-se ostvaruju u suradnji s drugim udrugama i institucijama, Mjesnim odborima iz Grada Novalje ili organizacijama iz Ličko senjske - županije, Hrvatske i EU (partnerstvo)
-se financiraju iz dodatnih izvora (ne samo Grada Novalje) – npr. članarine, vlastita djelatnost, donacije i/ili sponzorstva u novcu ili naravi, donacije državnih ili međunarodnih donatorskih organizacija i sl.,
-podržavaju međunarodnu suradnju i razmjenu,
-uključuju i promiču volonterstvo.Dostavljene prijedloge programa i projekata po ovom Pozivu, Grad Novalja će razmotriti i uzeti u obzir pri izradi Programa javnih potreba Grada Novalje za 2017. godinu, a sukladno odredbama Zakona i Uredbe. Natječaj za kandidiranje programa i projekata za uvrštenje u Programe javnih potreba Grada Novalje za 2017. godinu biti će objavljen po donošenju Proračuna Grada Novalje za 2017. godinu.Prijedlozi se šalju:

1.na e-mail adresu: procelnik@novalja.hr ili ured.grada@novalja.hr,
2.poštom ili osobno na adresu: GRAD NOVALJA, Trg dr. F. Tuđmana 1, 53291 Novalja

s naznakom Prijedlog javnih potreba Grada Novalje u 2017. g. / djelokrug
(djelokrug: - kultura,- sport - zdravstvo i socijalna skrb, - udruge građana - predškolski odgoj, školstvo, obrazovanje i znanost).

Rok za dostavu prijedloga je petak, do 28. listopada 2016.g.


Klasa: 007-01/16-01/05
Urbroj: 2125/06-04/01-16-1
Novalja, 17. listopada 2016.g.
Podijeli:  


Top