×

Obavijest udrugama u svezi financiranja programa

Utorak, 18 Listopad 2016   |    Margareta Š.Čepulo   |    111

Obavijest udrugama u svezi financiranja programa,
projekata i javnih potreba sredstvima proračuna
Grada Novalje za 2017.g.


Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), Grad Novalja obavještava sve udruge i druge neprofitne organizacije da će se i ove godine uz primjenu novog sustav raspisati javnih poziv i natječaj za financiranje programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Novalje u 2017. godini u roku od 30 dana od dana po donošenja proračuna za 2017. godinu.
Slijedom navedenog, pozivamo predstavnike udruga i drugih neprofitnih organizacija da prisustvuju edukativnom sastanku na temu „Upute za prijavitelje financiranja programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Novalje“, koji će se održati dana 21. listopada (petak) 2016. godine u 13,00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Novalje.

KLASA:007-01/16-01/06
UR.BROJ:2125/06-04/01-16-1
Novalja, 18. listopada 2016.g.


GRAD NOVALJA
Podijeli:  


Top