×

Javni poziv financiranje javnih potreba u sportu

Petak, 17 Lipanj 2016   |    Grad Novalja   |    347

Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06,150/08, 124/10,124/11 i 86/12. 94/13, 85/15) i Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu, KLASA: 620-01/16-01/04, URBROJ: 2125/06-02/1-16-01 od 27. travnja 2016. godine Grad Novalja i Zajednica sportova Grada Novalje dana 17. lipnja 2016. godine raspisuju:

JAVNI POZIV
ZA FINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA NOVALJA U 2016. GODINI

I.
Predmet ovog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa za izradu Programa javnih potreba u sportu Grada Novalja u 2016. godini (dalje kratko: Program javnih potreba).
Zajednica sportova Grada Novalje objedinjuje i predlaže, a Grad Novalja u propisanoj proceduri donosi Program javnih potreba, zajedno s godišnjim proračunom.

II.
Pisani prijedlozi programa z aizradu Programa javnih potreba iz točke I. ovoga Poziva imaju se odnositi na sljedeće aktivnosti, poslove i djelatnosti:

· TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA
1. Program sportske škole, (program sportske obuke mladih - početnici),
2. Programi treninga i natjecanja sportaša mlađih dobnih kategorija,
3. Program treninga i natjecanja sportaša seniorskog uzrasta.

· SPORT UČENIKA
1. Organizacija i provedba sportskih škola,
2. Športski program učenika za vrijeme ljetnih i zimskih praznika,
3. Natjecanja za osnovne i srednje škole.

· SPORTSKO REKREACIJSKE AKTIVNOSTI GRAĐANA
1. Provedba sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana.

· ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH, TRADICIONALNIH I PRIGODNIH PRIREDBI
1. Organizacija sportskih priredbi značajnih za promidžbu Grada Novalje na državnoj ili međunarodnoj razini kao i na lokalnoj razini.

· POSEBNI SPORTSKI PROGRAMI DJECE I MLADEŽI
1. Sportska natjecanja mlađih dobnih skupina (kvalifikacije na državna mlađa kadetska
natjecanja, kadetska i juniorska i sudjelovanja na međunarodnim turnirima ),

· DJELOVANJE SPORTSKIH UDRUGA I SAVEZA
· FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA - rad Zajednice sportova
· ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SPORTAŠA
· PLANIRANJE, IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I KORIŠTENJE SPORTSKIH GRAĐEVINA ZNAČAJNIH ZA JEDINICU LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)SAMOUPRAVE
· STRUČNO USAVRŠAVANJE I ZNASTVENA DJELATNOST

III.
Pravo sudjelovanja na Pozivu imaju sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem/prebivalištem u gradu Novalja, a koje temeljem Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10,124/11 i 86/12, 94/13, 85/15) mogu obavljati djelatnost sporta i upisane su u registar sportskih djelatnosti kod nadležnog ureda.
IV.
Pisani prijedlozi sportskih programa neće se razmatrati ukoliko nisu dostavljeni u roku i na za to predviđenim obrascima koji se mogu preuzeti u prostorijama Zajednice sportova Grada Novalje.

Uz obrasce (opći obrazac i obrasci opisa programa i proračuna programa) potrebno je dostaviti:

1. izvadak iz registra - preslika:
a. za udruge: izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske ili preslika važećeg Rješenja o upisu u Registar udruga Republike,
b. za trgovačka društva: izvadak iz sudskog Registra ne stariji od 6 mjeseci.

  1. potvrdu o upisu u Registar neprofitnih organizacija (za udruge),
  2. izjava o istinitosti i točnosti podataka,
  3. dokaz o području djelovanja ( preslika ovjerenog statuta udruge prijavitelja),
  4. dokaz o transparentnom financijskom poslovanju (financijsko izvješće za obveznike dvojnog knjigovodstva, a za obveznike jednostavnog knjigovodstva Odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela koja je usvojena od zakonskog podnositelja i presliku Knjige prihoda i rashoda i knjige blagajne za 2014.g. i 6 mjeseci 2015.g.
  5. proračunu JLPS ( Porezna uprava), ne starije od trideset dana,
  6. ugovore o radu sa zaposlenicima,

POSEBAN DIO RAZRAĐENI ELABORAT KOJI MORA SADRŽAVATI:

SPORTSKI KLUBOVI:
Plan treninga (sportski objekt za održavanje trenažnih aktivnosti, broj treninga za sve dobne kategorije), plan priprema za sva sezonska natjecanja (mjesto, vrijeme, broj pripremnih i kontrolnih utakmica…), plan održavanja službenih natjecanja i očekivani rezultati za svaku dobnu kategoriju(naziv i vrsta natjecanja s očekivanim brojem sudionika, broj domaćih i gostujućih nastupa s popisom mjesta gostovanja), podaci o stručnom kadru (ime iprezime trenera, kategorija sportaša koju vodi, stručna sprema, radni status u klubu), podaci o registriranim sportašima, plan vlastite organizacije međunarodnih, državnih, lokalnih te ostalih tradicionalnih i prigodnih priredbi(naziv priredbe, mjesto, datum, podaci o suorganizatoru, očekivani broj klubova, natjecatelja i opis sustava natjecanja priredbe), podaci o stručnim i upravljačko-administrativnim kadrovima, ostali planovi koji su bitni za djelovanje sportske udruge (održavanje redovnih skupština i sl.).


SPORT UČENIKA
Popis svih natjecanja i ostalih programskih aktivnosti koji će se provoditi u 2016.g. s razradom prema traženim podacima: ukupan broj sportskih disciplina u sastavu gradskih natjecanja za svaki spol, očekivani broj sportskih društava ili udruga uključenih u sustav gradskih natjecanja, naziv, mjesto, datum ili razdoblje održavanja svakog natjecanja po sportskim disciplinama, procijenjeni ukupan broj natjecatelja, popis ostalih programskih aktivnosti 2016 s mjestom i datumom, broj stručnog kadra uključenog u organizaciju natjecanja.

SPORTSKO-REKREACIJSKE AKTIVNOSTI
Navesti sve aktivnosti (natjecanja, prigodni turniri,priredbe, stručni seminari, edukacije, skupovi) u organizaciji ili domaćinstvu sportsko rekreacijske udruge uz mjesto i razdoblje njihova održavanja,očekivani broj sudionika, podaci o stručnom kadru u sportsko rekreacijskoj udruzi.ORGANIZACIJA MEĐUNARODNIH, TRADICIONALNIH I PRIGODNIH PRIREDBI
Navesti naziv priredbe, podatke o stručnom kadru, broj sudionika, mjesto i vrijeme održavanja priredbe i troškovnik.

V

Na temelju postojećih kriterija Grada Novalje i Zajednice sportova Grada Novalje, Povjerenstvo će vršiti odabir i utvrđivati prednost ponuđenih prijedloga programa koji će se uvrstiti uprijedlog Programa javnih potreba u sportu za 2016. godinu.
Prijava programa koji ne udovoljava uvjetima Natječaja (zakašnjele prijave, prijave koje ne sadrža svu natječajem propisanu, potpisanu dokumentaciju ili prijave podnesene na neki drugi način odnosno suprotno uvjetima iz Natječaja), neće se razmatrati.
S Podnositeljima prijave čiji prijedlozi budu uvršteni u Program javnih potreba u sportu na području Grada Novalje za 2016. godinu sklopiti će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Grada Novalje za 2016. godinu.

VI.

Prijedlozi programa za provedbu Programa javnih potreba u sportu Grada Novalje za 2016. godinu dostavljaju se poštom preporučeno ili neposrednom dostavom, zaključno s: 30. lipnja 2016. godine.


Prijedlozi programa za javne potrebe u sportu Grada Novalje za 2016. god. predaju se na adresu:
Grad Novalja
Trg Franje Tuđmana 1
53291 Novalja
s napomenom:

"PONUDA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA NOVALJA U 2016.GODINI“, a za dodatne informacije obratiti se na telefon: 053/661-350.
Podijeli:  


Top