Virtualna šetnja Novaljom
Petak, 14 prosinac 2018
Četvrtak, 22 Veljača 2018   Grad Novalja   Pregleda: 439

Javna rasprava II. ID PPUG Novalja

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD NOVALJA
Upravni odjel za poslove
lokalne samouprave i uprave
Odsjek za prostorno uređenje,
i komunalni sustav
Klasa:350-03/16-01/06
Urbroj: 2125/06-04-02/1-18-68
Novalja, 22. veljače 2018.


Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) te Zaključka gradonačelnika (Klasa: 350-03/16-01/06, Urbroj: 2125/06-01/01-18-66) od 22. veljače 2018. godine, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav Grada Novalje objavljuje


JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NOVALJE


1. Na javnu raspravu stavlja se Prijedlog II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje (u daljnjem tekstu: Prijedlog plana) i Strateška studija utjecaja na okoliš II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Novalje (u daljnjem tekstu: Strateška studija)

2.Javna rasprava o Prijedlogu plana i Strateškoj studiji sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja koje će trajati 30 (trideset) dana, a održati će se u razdoblju od 05. ožujka do 03. travnja2018. godine.

3. Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u Prijedlog Plana i Stratešku studiju u prostorijama Grada Novalje, Trg Dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji, radnim danom od 8,00 do 13,00 sati.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana i Strateškoj studiji održati će se dana 21. ožujka 2018. godine (srijeda) s početkom u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novalje, Trg Dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji.

4. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe na Prijedlog Plana i Stratešku studiju mogu se upisivati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme trajanja javnog izlaganja te dostaviti pisanim putem na adresu: Grad Novalja, Trg Dr. Franje Tuđmana 1., 53291 Novalja zaključno s danom završetka javne rasprave 03.travnja 2018. godine.

5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) slijedeći je:

· Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Plana,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.


· Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.
U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima za izradu nacrta prostornog plana.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

6. Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi na način uređen ovom objavom.


Rukovoditelj odsjeka

Gordana Vuković, dipl. ing. arh., v.r.