Virtualna šetnja Novaljom
Srijeda, 20 veljača 2019
Utorak, 19 Lipanj 2018   Grad Novalja   Pregleda: 611

Javna rasprava UPU dijela turističke zone Boškinac

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) te Zaključka gradonačelnika (Klasa: 350-03/18-01/01, Urbroj: 2125/06-01/01-18-36) od 18. lipnja 2018. godine, Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave, Odsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav Grada Novalje objavljuje


JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA DIJELA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ZONE BOŠKINAC

1. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone Boškinac trajati će 30 (trideset) dana, započeti će 28. lipnja 2018. godine i završiti će 27. srpnja 2018. godine.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osiguran je javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone Boškinac u prostorijama Grada Novalje, Trg Dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji, radnim danom od 8,00 do 13,00 sati.

3. Javno izlaganje o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone Boškinac održati će se dana 03. srpnja 2018. godine (utorak) s početkom u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Novalje, Trg Dr. Franje Tuđmana 1. u Novalji.

4. Prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko-turističke zone Boškinac mogu se davati do zaključivanja javne rasprave (27. srpnja 2018. godine).

5. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi, u skladu sa člankom 100. i 101. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) slijedeći je:

· Sudionici sudjeluju u javnoj raspravi na način da:
- imaju pravo pristupa na javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijelau gostiteljsko-turističke zone Boškinac,
- postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje,
- daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
- upućuju nositelju izrade pisane prijedloge i primjedbe u roku određenom u objavi o javnoj raspravi.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.


· Javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu prostornog plana u javnoj raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na prostorni plan.
U mišljenju se ne mogu postavljati novi ili drukčiji uvjeti od onih koji su dani u zahtjevima zai zradu nacrta prostornog plana.
Ako javnopravno tijelo ne dostavi mišljenje u roku, smatra se da je mišljenje dano i da je prijedlog prostornog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima, odnosno s posebnim propisom i/ili dokumentom koji je od utjecaja na prostorni plan.

6. Pozivaju se svi zainteresirani na sudjelovanje u javnoj raspravi na način uređen ovom objavom.


Klasa:350-03/18-01/01
Urbroj: 2125/06-04-02/1-18-37
Novalja, 18. lipnja 2018.


Voditelj odsjeka

Gordana Vuković, dipl.ing.arh.,v.r.