Virtualna šetnja Novaljom
Četvrtak, 26 travanj 2018
Četvrtak, 16 Ožujak 2017   Grad Novalja   Pregleda: 213

Podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja

Sukladno čl. 46. Statuta Grada Novalje („Županijski glasnik Ličko-senjske županije“ broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14 – pročišćeni tekst i 16/16), čl. 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14- u daljnjem tekstu: Uredbe) te Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Novalje za 2017. godinu (Klasa: 342-01/17-02/03, Urbroj: 2125/06-01/01-17-1 od 21. veljače 2017. godine), Gradonačelnik Grada Novalje objavljujeJAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja
na pomorskom dobru na području
Grada Novalje za 2017. godinu


I.
Pozivaju se sve zainteresirane pravne ili fizičke osobe, na podnošenje zahtjeva za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Novalje.


II.
Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja na tiskanom obrascu koji čini sastavni dio Uredbe, osobno ili putem pošte na adresu: Grad Novalja, Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Novalja.
Javni poziv otvoren je do ispunjenja Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Novalje za 2017. godinu.
Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti Izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti, dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru, dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva, te dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se Odobrenje traži za obavljanje djelatnosti s brodicom/brodom).


III.
Podnositelja zahtjeva čiji zahtjev Vijeće ocijeni urednim i potpunim te usklađenim s Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Novalje za 2017. godinu Vijeće će pozvati na uplatu određenog iznosa na ime naknade za koncesijsko odobrenje.


KLASA: 342-01/17-02/03
URBROJ: 2125/06-01/01-17-3
Novalja, 16. ožujka 2017.g.


Gradonačelnik
Ante Dabo, univ.bacc.iur.,v.r.


  Dokument | doc file: Zahtjev za koncesijsko odobrenje