Virtualna šetnja Novaljom
Četvrtak, 26 travanj 2018
Utorak, 02 Svibanj 2017   Grad Novalja   Pregleda: 1794

Upisi u dječji vrtić

Na temelju Odluke Upravnog vijeća o upisu djece i o mjerilima upisa u Dječji vrtić „Carić“ Novalja za pedagošku 2017./2018. godinu, Dječji vrtić „Carić“ Novalja objavljuje

JAVNU OBJAVU
ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ „CARIĆ“
ZA PEDAGOŠKU 2017./2018. GODINU

Pozivamo roditelje odnosno skrbnike djece rane i predškolske dobi koja do sada nisu bila uključena u programe predškolskog odgoja da se prijave radi upisa djece u Dječji vrtić "Carić" Novalja.

Prijave za upis zaprimat će se od 02. svibnja 2017.g. do zaključno 12. svibnja 2017.g. u prostorijama uprave Dječjeg vrtića "Carić" Novalja, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 15,00 sati i to za ostvarivanje slijedećih programa:
1. REDOVNI CJELODNEVNI PROGRAM (8-satni)
- za jaslice; djeca koja do 31. kolovoza 2017.g. navršavaju 18 mjeseci života
2. REDOVNI CJELODNEVNI I POLUDNEVNI PROGRAM (8-satni, 6-satni)
- za vrtić; djeca koja do 31. kolovoza 2017.g. navršavaju 3 godine života
Prijave za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području Grada Novalje.


Djeca se upisuju u jaslice i vrtić uz primjenu prednosti i bodovanja sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću "Carić", Novalja.
Prijava za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a može se preuzeti u Dječjem vrtiću ili na mrežnoj stranici.

Uz ispunjen i potpisan obrazac prijave za upis roditelji su dužni dostaviti osnovnu dokumentaciju:
-preslika rodnog lista djeteta,
-preslika potvrde o prebivalištu djeteta ili osobne iskaznice Korisnika usluga,
(prebivalište najmanje 6 mjeseci)Dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa:

-rješenje nadležnog ministarstva o statusu roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata,
-za dijete samohranog roditelja preslika rodnog lista djeteta, smrtni list za preminulog roditelja, potvrda o nestanku drugog roditelja,
-preslika rješenja o skrbništvu ili uvjerenje Centra za socijalnu skrb,
-dokaz o aktivnom članstvu u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Novalja,
-preslika rodnog lista ostale djece u obitelji,
-potvrda poduzeća,ustanove, obrta roditelja/skrbnika o radnom odnosu sa OIB-om roditelja/skrbnika-izvornik,
-potvrda zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 30 dana) o prijavno odjavnim podacima ili potvrda škole/fakulteta o redovitom školovanju,
(bodovat će se samo onaj radni odnos koji bude evidentiran do 1. travnja tekuće godine),
-medicinska dokumentacija kojom se potvrđuje postojanje određene poteškoće,
- preslika rješenja o pravu na dječji doplatak.


Prijava za upis kao i ostala dokumentacija predaju se ZATVORENI (kuvertirani) i potpisani od strane oba roditelja/skrbnika.

Bodovna lista upisane i neupisane djece biti će objavljena početkom lipnja 2017. godine, na oglasnoj ploči u Dječjem vrtiću te na mrežnoj stranici ustanove.
Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti prigovor Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

Sve obavijesti u vezi upisa mogu se dobiti na telefon 662-269, 663-672 svakog radnog dana u vremenu od 8.00-15.00 sati.


DJEČJI VRTIĆ "CARIĆ"


  Dokument | doc file: Zahtjev