Virtualna šetnja Novaljom
Četvrtak, 24 siječanj 2019

Organizacija uprave

GRADSKA UPRAVA GRADA NOVALJE
Gradonačelnik Grada Novalje
Ante Dabo, dipl. pravnik

Zamjenik gradonačelnika Grada Novalje
Marijan Šuljić, dipl.oec.

Gradsku upravu Grada Novalje čine: 
1. Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća 
2. Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave 

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA
Pročelnik Upravnog odjela za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
Ivana Kurilić, dipl. oec.

Referent za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća
Lucie Zubović

Administrativni referent
Natalija Dabo

Administrativni tajnik za uredsko poslovanje pisarnicu i arhiv
Suzana Baričević

Voditelj školsko-sportske dvorane
Ivica Datković

Službeni vozač - fotograf
Anton Dabo

Čistačice
Nada Ružić
Dijana Dabo
Nedjeljka Badurina Čauš

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE LOKALNE SAMOUPRAVE I UPRAVE


Pročelnik Upravnog odjela za poslove lokalne samouprave i uprave

Silvija Hodak Tauzer, dipl. iur. 

Upravni odjel za poslove lokalne samouprave i uprave dijeli se na:
- Odsjek za proračun i financije
- Odsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav
- Odsjek za gospodarstvo, gradske naknade i društvene djelatnosti
- Odsjek za Europske fondove

» Odsjek za proračun i financije

Rukovoditelj odsjeka za proračun i financije:
Spomenka Tamarut, dipl. oec.

Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvo
Monika Vidas, mag. oec.

Viši referent za naplatu gradskih poreza:
Meri Kovač, bacc.admin.publ.

Referent za vođenje računovodstva proračunskih korisnika
Agnezija Vukić

Računovodstveni referent
Tatjana Šuljić

Referent za naplatu
Vesna Dabo

» Odsjek za prostorno uređenje i komunalni sustav

Rukovoditelj odsjeka za prostorno uređenje i komunalni sustav
Gordana Vuković, dipl. ing. arh.

Viši stručni suradnik za komunalni sustav
Ante Dabo, mag. ing. aedif.

Viši referent za javnu nabavu
Romana Semenčić, ing. građ.

Komunalni redar
Miroslav Kolobarić

Komunalni redar
Marin Badurina

Komunalno-prometni redar
Ivica Šuljić

Prometni redar
Miljenko Badurina

» Odsjek za gospodarstvo, gradske naknade i društvene djelatnosti

Rukovoditelj odsjeka za gospodarstvo, gradske naknade i društvene djelatnosti
Margareta Škunca Čepulo, dipl. oec.

Viši stručni suradnik za pravne poslove
Kristina Vidušin, mag. iur.

Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti
Tea Vidas, dipl. učit.

Viši stručni suradnik za stambeno-komunalnu djelatnost
Tomislav Zubović, dipl. oec.

Administrativni referent za komunalne poslove
Ivanka Zeneral

» Odsjek za Europske fondove

Viši stručni suradnik za europske integracije 
Dinko Škunca, mag. oec.

Viši stručni suradnik za europske fondove
Tina Mejak Vidas, dipl. oec.